Osobní údaje - InBase

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost InBase s.r.o. (dále též jen „InBase“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost InBase zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti InBase (inbase.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti InBase dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například klientů, zájemců apod.).

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

1.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost InBase na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

1.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

1.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče.

Google Analytics

1.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost InBase službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

1.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.

1.6. Google nebude přenesená data, vč. IP-adresy, spojovat s jinými daty.

1.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

Zpracování osobních údajů pro zasílání nabídek, nebo poptávek formou newsletteru

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání nabídek, nebo poptávek, bude společnost InBase za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu. Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost InBase zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost InBase zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání informací v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle.

2.3. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání newsletteru. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost InBase sama. Odvolání zasílání je možné kliknutím na odkaz „Odhlásit newsletter“ v zaslaném newsletteru.

Zpracování osobních údajů v souvislosti se zájmem o prodej, nebo koupi podílu ve společnosti, nebo obchodního závodu

3.1. V případě zájmu návštěvníka o uzavření dohody o zprostředkování, bude společnost InBase zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa a datum narození. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pro účely vyhotovení smluvní dokumentace.

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude společnost InBase provádět také za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Společnost InBase je oprávněna se klienta, který má zájem o koupi, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu podílu ve společnosti, nebo obchodního závodu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti InBase – zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

3.3. Společnost InBase pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále společností InBase zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti.

3.4. Společnost InBase bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost InBase sama.

Zpracování osobních údajů při reakci na nabídku, nebo poptávku na stránkách InBase

4.1. V případě vyplnění formuláře na stránkách InBase, nebo telefonické či e-mailové reakce na zveřejněnou nabídku, nebo poptávku, bude společnost InBase z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient poskytne v příslušném formuláři, e-mailu, nebo je sdělí v hovoru.

4.2. Společnost InBase je oprávněna se klienta, který reaguje na nabídku, nebo poptávku dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti InBase – zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

4.3. Zájemce, který poskytne údaje podle bodu 4.1. také vyjadřuje souhlas s jejich poskytnutím třetím osobám, a to konkrétně klientům společnosti InBase, v reakci na kterých nabídku, nebo poptávku zájemce údaje poskytl.

4.4. Společnost InBase bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od jejich získání podle bodu 4.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost InBase sama.

Zpracování osobních údajů při vyplnění valuační kalkulačky na stránkách InBase

5.1. V případě vyplnění formuláře pro ocenění firmy na stránkách InBase, bude společnost InBase zpracovávat osobní údaje návštěvníka a další údaje, které návštěvník vyplní, pro účely vyhotovení a zaslání ocenění společnosti, a také pro učinění nabídky souvisejících služeb.

5.2. Údaje návštěvníka podle odst. 5.1 budou také uschovány a použity k identifikaci vhodných poptávek a osobní údaje budou použity pro kontaktování návštěvníka, v případě, že budou údaje o firmě vyhovovat aktuální poptávce třetí strany. Nejedná se o pravidelné zasílání newsletterů, ale o cílené kontaktování v případě silné shody.

5.3. Společnost InBase bude výše uvedené údaje zpracovávat po dobu 5 let od odeslání formuláře podle bodu 5.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost InBase sama.

Totožnost a kontaktní údaje správce

6.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost InBase s.r.o., se sídlem Gorkého 87/44, Veveří, 602 00 Brno, identifikační číslo: 044 90 231, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90204 (dále jen „správce“).

6.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Dobrovského 675/4, Královo Pole, 612 00 Brno, adresa elektronické pošty info@inbase.cz, telefon +420 731 788 155.

6.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

7.1. Při zpracování osobních údajů společností InBase nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost InBase zpracovává dle tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

7.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost InBase zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost InBase zpracovává,
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů,
(iii) právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů,
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů,
(v) právo na přenositelnost osobních údajů,
(vi) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

7.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost InBase zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti InBase (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely společnosti InBase nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

7.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost InBase zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti InBase jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše v čl. 6.

7.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost InBase zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.