Jak prodat podnik: část šestá – stanovení prodejní ceny

Michal Volník, 17/04/18

V této části našeho seriálu „Jak prodat podnik“ si vysvětlíme, jak správně odhadnout prodejní cenu firmy. Pro výpočet ceny podniku existuje množství metod, od úplně jednoduchých po velmi komplexní a náročné. Hodnota firmy je však velmi subjektivní záležitost, a i ta nejsložitější oceňovací metoda vám neřekne, jak si bude vaši firmu cenit případný zájemce. V této fázi prodejního procesu proto naprosto stačí použít jednodušší metody, jen za účelem vytvoření vlastní představy o hodnotě podniku. To vám umožní zjistit, jestli je cena firmy blízká vašim představám a potřebám a jestli není předem potřeba ve formě vykonat určité změny pro navýšení její hodnoty. V tomto článku budeme vycházet z velmi jednoduché metody pro ocenění podniku, je to však zároveň metoda, podle které uvažuje většina zájemců, proto má pro prodávajícího největší význam.

 

Co k tomu potřebujeme? 

Prvním krokem pro zjištění prodejní ceny bude nahromadění údajů pro následnou analýzu. Tyto údaje nám v dostatečné míře poskytnou účetní výkazy v úplné formě (pokud firma nevede podvojné účetnictví, budeme obdobně vycházet z dostupných výstupů jednoduchého účetnictví). Standardně vycházíme zejména z rozvahy a výsledovky (výkazu zisku a ztráty), a to minimálně za poslední tři ukončené účetní období. Do úvahy budeme brát také předběžné výkazy aktuálního období. Výkazy získáme z účetních závěrek ve sbírce listin rejstříkového soudu, nebo o ně můžeme požádat účetní, nic víc zatím potřebovat nebudeme.

Výpočet EBITDA

Základním údajem potřebným pro náš výpočet bude EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), tedy zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. V rámci standardní české výsledovky se zjednodušeně může vycházet z Provozního výsledku hospodaření (PVH), od kterého ještě úroky a daně nebyly odečteny. Z tomuto PVH pak přičteme veškeré odpisy majetku (Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku) a dostaneme výsledné EBITDA.

 

Naším cílem je určení zisku, kterého by měl nový majitel firmy dosahovat po jejím prodeji, přičemž musíme počítat jen s těmi náklady a výnosy, které budou přítomny i po prodeji firmy a ve výsledovce se vyskytují pravidelně v každém období. Nad každým případem je proto potřebné se zamyslet a základní vzorec individuálně upravit.

Běžnými úpravami tohoto typu můžou být například:

  • očištění o změnu stavu rezerv a opravných položek,
  • očištění o náklady a výnosy z prodeje majetku, nebo materiálu,
  • zahrnutí pravidelných finančních nákladů, např. bankovní poplatky, a pod.,
  • zahrnutí nákladů na úroky, pokud daný úvěr nebude před prodejem firmy splacen.

Určení koeficientu

Následný výpočet je jednoduchým násobením vypočteného ukazovatele EBITDA příslušným koeficientem. Problémem tady samozřejmě bude určení správného koeficientu, který představuje požadovanou návratnost v letech pro kupující. Existuje několik odborníků, kteří každoročně vydávají seznam průměrných koeficientů pro výpočet hodnoty firmy podle různých odvětví a regionů. Tyto seznamy můžou být určitě zajímavé pro velké společnosti, nebo pro porovnání rozdílů mezi odvětvími. Pro malé firmy v ČR však bohužel nemají až takové využití.

Při malých a středních firmách v ČR se tento koeficient ve většině případů pohybuje v rozmezí 1 – 5 a liší se zejména od odvětví. Pro většinu výrobních firem investoři počítají s koeficientem 5, v několika výjimečných případech i víc. Při menších obchodních firmách nebo společnostech poskytujících služby (tedy standardně bez velkých a hodnotných aktiv jako jsou nemovitosti a stroje) se setkáváme s koeficientem 3 – 4 a nejmenší koeficient 1 – 2 se použije při e-businessech, např. e-shopech, kde investoři vidí největší riziko, nebo též u mikro firem s obratem cca do 4 mil. Kč. Koeficient vyšší než 7 jsou investoři standardně ochotni akceptovat jenom u pasivních businessech s velkým podílem nemovitosti na hodnotě podniku, tedy například u akvizic obchodních center nebo společnosti pronajímající administrativní nebo komerční prostory.

Jak už ale bylo zmíněno, hodnota firmy je velice subjektivní záležitost a na výši tohoto koeficientu může mít vliv hodně jiných vlastností firmy (jako pozice na trhu), ale také preference kupujícího, který požaduje určitou návratnost jako součást své investiční strategie.

Nově od listopadu 2019 jsme pro vás připravili online kalkulačku, která na základě Vámi vložených informací dokáže odhadnout cenu vašeho podniku. Kalkulačku pro online ocenění firmy najdete na tomto odkazu.

Hodnota majetku

Hodnota majetku firmy je důležitým faktorem pro stanovení hodnoty podniku, její význam při oceňování je však velmi často mezi prodávajícími špatně pochopen. Mnoho majitelů firem si myslí, že po výpočtu hodnoty pomocí EBITDA připočtou k výsledné hodnotě hodnotu majetku firmy a až pak dostanou finální prodejní cenu. Toto uvažování je však nesprávné, protože žádný ze zájemců na hodnotu firmy nebude nahlížet tímto způsobem. Pokud pomocí EBITDA vypočteme prodejní cenu pro určitou přijatelnou návratnost pro kupujícího, každá další úprava nám tuto dobu návratnosti změní, což by se nelíbilo žádnému investorovi.

Hodnota majetku by nám proto měla sloužit zejména pro porovnání s prodejní cenou. Pokud zjistíme, že hodnota majetku společnosti je vyšší než cena, kterou bychom získali za prodej firmy, je to signálem, že prodej firmy pro nás v současnosti není ta nejvhodnější možnost, neboť rozprodejem majetku bychom získali více peněz.

Nejjednodušším způsobem, jak můžeme hodnotu majetku zjistit, je podívat se na aktuální účetní rozvahu, kde budeme vycházet ze sumy aktiv, kterou můžeme dle potřeby upravovat o různé položky. Jelikož je našim cílem zjistit, kolik peněz by nám přinesl prodej veškerého majetku, od hodnoty aktiv odečteme všechny položky, které nebudeme schopni zpeněžit. Následně se v rozvaze podíváme také na stranu pasiv a odečteme také výši všech závazků. Účetní hodnota však ovšem není úplně exaktní hodnotou, proto můžeme jednotlivé položky majetku nahradit cenou, kterou bychom za majetek museli zaplatit, pokud bychom jej kupovali teď.

Znalecký posudek

Jelikož je hodnota firmy subjektivní záležitost a každý zájemce si názor na cenu vytvoří sám, znalecký oceňovací posudek není při prodeji firmy nezbytností. Vytvoření znaleckého posudku, nebo podobného dokumentu shrnujícího všechna důležitá podniková data, však může být při prodeji firmy velkou výhodou. Ne každý zájemce bude s vypočtenou cenou souhlasit, každý však ušetří množství času, pokud takový dokument dostane do rukou a nemusí potřebné informace zdlouhavě sbírat sám. Vzhledem k tomu, že běžný prodejní proces zahrnuje odevzdávání informací o firmě mnoha zájemcům, výrazně to tak může urychlit jeho celkovou délku.