Jak prodat podnik: část sedmá – příprava prezentace firmy

Michal Volník, 11/10/18

informacni-teaser

Tato část našeho seriálu je poslední, která se týka přípravy na prodej podniku. Cílem bude vytvoření informačních materiálů pro jednoduchou prezentaci firmy potenciálním zájemcům. Tyto materiály by měli shrnovat všechny podstatné informace potřebné pro rozhodování zájemce a důvod, proč by měl firmu chtít koupit za stanovených podmínek. Vzhledem k rozsahu a podrobnosti informací, v naší praxi rozlišujeme dva typy informačních materiálů – informační teaser a informační memorandum.

Informační teaser

Informační teaser, nebo také nabídkový list, je stručným často 1-stránkovým dokumentem obsahujícím základní popis podnikání, základní finanční informace a prezentaci požadovaných podmínek prodeje. Měl by být základem pro prodej podniku jakékoliv velikosti a u menších firem postačuje jako jediný prezentační materiál. Struktura informačního teaseru může být různá, určitě však doporučujeme zahrnout tyto informace:

 • zaměření podniku, jeho specializace a zkušenosti,
 • důležité složky hmotného a nehmotného majetku,
 • zaměstnanost v podniku a participace současného majitele,
 • základní finanční údaje (roční tržby, zisk, hodnota majetku, …),
 • důvod prodeje podniku a potenciál pro budoucího majitele,
 • prodejní cenu a podmínky prodeje.

Je potřeba brát v úvahu, že informační teaser představuje první informace, které se potenciální kupující o firmě dozví, proto by měl být stručný a výstižný a motivovat čitatele k dotázání se po dalších informacích. Není na škodu zdůraznit silné stránky a finanční vývoj podpořiť jednoduchými grafy.

Při použití informačního teaseru se počítá s tím, že se dostane do rukou různým lidem a firmám, pro jeho širší zacílení, proto je nevyhnutné z něj vyřadit jakékoliv citlivé informace a často také informace podle kterých je firmu možné přesně identifikovat. Tyto informace dostanou zájemci až v další fázi jednání, po podepsání prohlášení o mlčenlivosti.

Informační memorandum

Informační memorandum je vícestránkový dokument obsahující informace o všech důležitých aspektech prodávaného podniku. Jeho vypracování není pro prodej firmy nezbytné, u větších a komplexnejších firem se však považuje za standard, protože výrazně ulehčí rozhodování investora v prvních fázích jednání. Jelikož firma může mít během svého prodeje i desítky zájemců, informační memorandum ušetří také čas majitele, který by jinak věnoval výkladu těchto informací na dlouhých osobních jednáních.

Pokud je dokument zpracován důkladně, po jeho přečtení by měl zájemce mít jasnou představu jestli má o akvizici zájem, nebo ne. Důležité je tedy zahrnout vše potřebné. Uvedeme proto základní strukturu:

 • charakteristika podnikání – historie, vlastnická struktura, zaměření podniku;
 • umístnění – poloha, informace o využívaných nemovitostech;
 • výhody podniku – silné stránky podnikání,  potenciál růstu;
 • konkurence – pozice na trhu, přehled konkurence, konkurenční výhody;
 • produkty/služby – portfolio produktů/služeb, rozdělení podle výkonnosti, sezónnost prodejů;
 • majetek – seznam významných položek (hmotný majetek, nehmotný majetek), stav zásob;
 • marketing – charakteristika zákazníků, trendy v odvětví, marketingu (aktuální přístup, budoucí plán a příležitosti);
 • zaměstnanci – počet zaměstnanců a jejich pozice, změny po prodeji, klíčoví zaměstnanci, činnost majitele;
 • finance – výkazy společnosti za poslední 3 roky (rozvaha a výsledovka), shrnutí klíčových ukazatelů;
 • podmínky prodeje – prodejní cena, co je zahrnuto, přijatelné podmínky financování, přeferované zaměření/zkušenosti kupujícího, návrh časového plánu prodeje, ochota podílet sa na chodu podniku po prodeji.

Memorandum by mělo být samozřejmě hezké i na pohled, proto není na škodu zařadit přehledné grafy, tabulky a fotografie přímo z provozu. Jelikož se jedná o poměrně komplexní dokument doporučujeme pro jeho tvorbu využít zkušené odborníky, kteří zajistí, že bude po obsahové i grafické stránce na profesionální úrovni.

Sice je účelem informačního memoranda sdělit detailnější informace, čitatel však ještě nemusí být finálním kupujícím a proto je potřeba vypustit citlivé informace, které by mohli být jakkoliv zneužity a poskytovat dokument až po podepsání dohody o mlčenlivosti.